6

Gustaw Gwozdecki (1880-1935), KWIATY, 1932 r.

現場競價期間的通知
notifications_off 提醒:
textsms SMS:
add 您的筆記 

拍品說明

估計: 15 098 - 17 254 EUR | 70 000 - 80 000 PLN
olej/karton naklejony na tekturę, 49,2 x 34,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: G.Gwozdecki 1932

„Znaczną część malarskiego oeuvre Gwozdeckiego stanowiły zawsze kompozycje kwiatowe. Stosunkowo najwięcej zachowało się dzisiaj z cyklu kwiatów namalowanych w latach dwudziestych. Opisywany obraz „Kwiaty” został namalowany w 1932 r. t.j. w późnym okresie życia artysty, na trzy lata przed śmiercią. Jest jedyną znaną dotychczas i datowaną kompozycją kwiatową z lat trzydziestych, która być może eksponowana była na ostatniej paryskiej wystawie artysty w jego pracowni w 1935 r. (Por.: Exposition. Gustaw Gwozdecki, 11 bis rue Schoelcher, La Galerie Art et Artistes Polonais, Paris 3 - 15 mars 1935, nry: 16 - 20 Kwiaty (Fleurs). Namalowany z właściwym Gwozdeckiemu temperamentem i rozmachem, pełen ekspresji, prezentuje styl zbliżony do tego, który artysta demonstrował przeszło dwadzieścia lat wcześniej w kwiatach z najlepszego okresu t.j. lat 1910 - 1914, pozostających w ogólnej aurze zarówno sztuki Władysława Ślewińskiego, jak i Matisse'a. Kwiaty z 1932 r. stanowią interesującą pozycję, eklektycznego okresu twórczości Gwozdeckiego, ponieważ łączą rzadko dominującą w tym czasie w jego malarstwie tendencję kolorystyczną z wyraźną ekspresyjną dyspozycją. Cechujące je bogactwo traktowania materii malarskiej i barwy, przypomina nieco kolorystyczno - formalne eksperymenty prowadzone przez artystę od końca lat 20-tych w serii tzw. "gwozdotypów", prac z pogranicza malarstwa i grafiki. Szczególną uwagę zwraca nietypowy sposób malowania oraz datowanie (artysta generalnie - poza paroma wyjątkami - nie datował swych malarskich prac). Analiza porównawcza pisma oraz podpisów w zachowanej z tego okresu korespondencji Gwozdeckiego z sygnaturą omawianego obrazu potwierdza jej autentyczność" (z ekspertyzy Anny Lipy, Wołomin 21.03.2000 r.).
Gustaw Gwozdecki po krótkch studiach w Monachium ok. 1898 roku w prywatnych pracowniach Stanisława Grocholskiego i Azbe'go, w 1900 r. kontynuował studia w krakowskiej klasie J. Stanisławskiego, a następnie u Konrada Krzyżanowskiego. W 1903 roku otrzymał stypendium na wyjazd do Paryża, gdzie rozpoczął studia nad rzeźbą w pracowni H. Ponscarme'a i od 1904 r. wystawiał regularnie na paryskich salonach. W Polsce odbyły się wystawy indywidualne malarza w Poznaniu, Lwowie i Krakowie (1908 r.). W 1916 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i od 1927 r. przebywał na zmianę w Paryżu i Nowym Jorku. „W stale ewoluującej, ulegającej różnym wpływom i inspiracjom twórczości Gwozdeckiego można wyróżnić trzy zasadnicze fazy: I. wczesną symbolistyczno- eksprsjonistyczną (1900-1909). II dojrzałą ekspresjonistyczno - fowistyczną (1910-1915) oraz III późną wysoce wysublimowanej maniery, bliskiej szeroko pojętemu ekspresjonizmowi Ecole de Paris (1916-1935” (z ekspertyzy Anny Lipy, Wołomin 21.03.2000 r.).
拍賣
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
日期
09 十二月, 19:00
date_range
起始價
12 941 EUR
估計
15 098 - 17 254 EUR
70 000 - 80 000 PLN
現場拍賣開始

添加限額

登錄開始競價

您想參與競價嗎?登錄並參與拍賣。

登入
PLN
.00

設置限額後,在競價時,將自動以您的名義競價拍品,直至達到您所設置的限額。該限額為隱藏的報價,其他用戶不知道此價格,並且僅在競價期間被激活,這類似於Allegro或eBay拍賣的狙擊手。設置的限額可以被修改,直到拍品開始競價拍賣。

給拍賣組織者發送訊息

您對此拍品或參與競價有疑問?

查看次數: 9 | 收藏: 0
拍賣

Antiqua et Moderna

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
日期
星期四, 09 十二月, 19:00
競價過程

所有物品將被競價拍賣

交付成本

拍賣費
20.00%
OneBid不收取任何額外的競價費用.
競價幅度
  1
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
 
規章
Definicje:
Organizator - „Antiqua et Moderna, Dom Aukcyjny i Galeria” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Freta 19.
Obiekt - przedmiot o charakterze kolekcjonerskim lub dzieła sztuki przekazany Organizatorowi do sprzedaży przez komitentów bądź stanowiące własność Organizatora. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.
Estymacja - stanowi szacunkową wartość obiektu. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną. Estymacja nie obejmuje żadnych opłat dodatkowych.
Aukcjoner - Przedstawiciel Organizatora prowadzący licytację.
Postąpienie - minimalna kwota o którą wzrasta cena przy licytacji. Tabela postąpień stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Cena uzyskana - ostateczna cena ustalona po zakończeniu aukcji.
Cena wywoławcza - cena od której zaczyna się licytacja.
Cena gwarancyjna - poufna cena minimalna, poniżej której obiekt nie może być sprzedany. Cena ta zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą, a dolną granicą estymacji. Obiekty nie posiadające ceny gwarancyjnej oznaczone są w katalogu symbolem ▲.
Transakcja warunkowa - W przypadku zakończenia licytacji poniżej ceny gwarancyjnej zawarta transakcja wiąże strony pod warunkiem zaakceptowania wylicytowanej kwoty przez właściciela obiektu. Nieuzyskanie takiej zgody w terminie 7 dni powoduje rozwiązanie transakcji.
Opłata organizacyjna - opłata doliczana do ceny uzyskanej w wysokości 20%. Opłata ta zawiera podatek VAT. 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przystąpienie do licytacji oznacza akceptację przez klienta przepisów niniejszego regulaminu w całości.
 2. Obiekty przeznaczone do sprzedaży w drodze aukcji podlegają weryfikacji pod względem autentyczności i stanu zachowania. Organizator. gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu i na stronach internetowych ze stanem faktycznym.
 3. W trakcie aukcji Przedstawiciel Organizatora może prostować i uzupełniać opisy obiektów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 8. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).

II AUKCJA
 1. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez Aukcjonera. 
 2. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Może także otwierać licytację obiektu działając w imieniu właściciela jak też sam składać kolejne oferty do poziomu ceny gwarancyjnej.
 3. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
 4. Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są do wpłaty wadium. Wadium w wysokości 1000 zł upoważnia do dokonania zakupu w przedziale 10 000 – 20 000 zł. Osoby zamierzające licytować powyżej tej kwoty winny dokonać wpłaty wadium w wysokości 10% wartości planowanych zakupów.
 5. Organizator może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie Organizatora oraz po zamówieniu pod adresem: [email protected]). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, Organizator dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.
 6. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Organizatorem a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje obiektu.
 7. W przypadku licytacji obiektu posiadajacego cenę gwarancyjną jeżeli w trakcie licytacji obiekt nie osiągnie tej ceny zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co ogłasza aukcjoner po zakończeniu licytacji.
 8. Do kwoty wylicytowanej, która jest zarazem Ceną Uzyskaną Organizator dolicza Opłatę Organizacyjną oraz opłatę wynikającą z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata wyliczana będzie na podstawie
  Ceny Uzyskanej, według poniższej tabeli:
  100 - 50 000 euro = 5,00%
  50 000,01 - 200 000 euro = 3,00%
  200 000,01 - 350 000 euro = 1,00%
  350 000,01 - 500 000 euro = 0,50%
  powyżej 500 000 euro = 0,25%, nie więcej niż 12 500 euro
  Kurs euro wg notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję.
  Obiekty podlegające opłacie droit de suite oznaczone są znakiem ♣.
 9. Organizator wystawia faktury VAT marża
 10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Organizator będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
 11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Organizator po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.


III ODBIÓR OBIEKTÓW
 1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Organizatorem.
 2. Odbioru obiektów można dokonać osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach pracy firmy.
 3. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków Organizatorem. Organizator może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 4. Organizator może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.

TABELA POSTĄPIEŃ
cena postąpienie
0 – 5 000 = 200 
5 000 – 10 000 = 500 
10 000 – 50 000 = 2 000 
50 000 – 100 000 = 5 000 
100 000 – 300 000 = 10 000 
300 000 – 500 000 = 20 000 
powyżej 500 000 wg uznania Aukcjonera z uwzględnieniem sugestii Licytantów.

ING BANK śląski
60 1050 1054 1000 0090 6192 1608
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
關於拍賣


FAQ
關於賣家
Antiqua et Moderna
聯繫方式
Antiqua et Moderna Dom aukcyjny i galeria
room
ul. Freta 19
00-227 Warszawa
phone
+48 228315472
keyboard_arrow_up
+