14

Zbigniew Lengren (1919 - 2003), „Przygody Profesora Filutka” - historyjka obrazkowa do "Przekroju" nr 1671, 1972 r.

add 您的筆記 

拍品說明

估計: 318 - 424 EUR | 1 500 - 2 000 PLN

Tusz pióro, papier

28,2 x 11 cm

Opisany wzdłuż górnej krawędzi „zam. 1671/82 1x”, wzdłuż lewej i dolnej krawędzi skalowanie do reprodukcji.

Opisany na odwrociu wzdłuż górnej krawędzi: „Kaw. Kraków- „Filutek i jego pies”.

Pieczęć datująca „28 MARZ 1972”, pieczęć „Przekrój Tygodnik telefon 559-54” pod taśmą, notatki odautorskie ołówkiem.

Sygn. i dat. tuszem w dolnym kadrze p.d.: "LENGREN ’72"

拍賣
Filutek i inne sprawy Aukcja prac Zbigniewa Lengrena z kolekcji rodziny artysty
gavel
日期
15 十二月, 20:00
date_range
起始價
106 EUR
估計
318 - 424 EUR
1 500 - 2 000 PLN
當前價格
-
報價數量
0
結束
登錄開始競價

您想參與競價嗎?登錄並參與拍賣。

登入
PLN
.00

給拍賣組織者發送訊息

您對此拍品或參與競價有疑問?

查看次數: 24 | 收藏: 0
拍賣

MDM Antyki

Filutek i inne sprawy Aukcja prac Zbigniewa Lengrena z kolekcji rodziny artysty
日期
星期三, 15 十二月, 20:00
競價過程

所有物品將被競價拍賣

在時間結束前5分鐘提交的報價,將再延長此項競價時間1 分鐘

交付成本

拍賣費
15.00%
OneBid不收取任何額外的競價費用.
競價幅度
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
規章
 1. Postanowienia Ogólne.Organizatorem Aukcji jest Galeria MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 43, w dalszej części nazywana Galerią MDM. Aukcje odbywają się za pośrednictwem platformy OneBid.pl
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub autorów. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 3. Galeria Sztuki gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Galerią Sztuki ekspertów.
 4. Galeria Sztuki zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 5. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w siedzibie Galerii Sztuki przy ul. Marszałkowskiej 43 w Warszawie.
 6. Galeria Sztuki sprzedaje Obiekty w stanie w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Galeria Sztuki nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.
 7. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć w aukcji, mogą zlecić Galerii Sztuki występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Galerią MDM 24 godziny przed zakończeniem licytacji.
 8. Postąpienia
  Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Kolejne postąpienia podawane są według poniższej tabeli.
  Cena = Postąpienie
  0 – 1 000 = 50
  1 000 – 2 000 = 100
  2 000 – 5 000 = 200
  5 000 – 10 000 = 500
  10 000 – 30 000 = 1 000
  30 000 – 100 000 = 2 000
  100 000 – 200 000 = 5 000
  200 000 – 500 000 = 10 000
  500 000 – 1 000 000 = 20 000
  Powyżej 1 000 000 = 50 000

 9. Wylicytowana cena, jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 11. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria MDM może odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą i wystawić obiekt/obiekty ponownie na aukcję.
 12. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 13. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro
 14. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.
 15. Galeria MDM nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 16. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 17. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria MDM przetwarza dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 18. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Galerii MDM oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 19. Na życzenie Kupującego Galeria MDM może wysłać je na jego koszt za pośrednictwem usługodawcy wskazanego przez Kupującego. Ewentualne pytania odnośnie możliwości pomocy w wysyłce Kupujący mogą przesyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub dzwoniąc na numer +48605502949
 20. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), Dom Aukcyjny informuje, że na podstawie art. 38 pkt 11 ww. ustawy, Klientom będącym konsumentami i uczestniczącymi w aukcji przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Galeria Sztuki jest uprawniona do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).


SPRZEDAŻ POAUKCYJNA

Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, stosowanym odpowiednio.


ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI

 1. Wydanie obiektu Nabywcy następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty na rachunku bankowym galerii MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. 
 2. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie galerii MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o.. Na życzenie Nabywcy galeria może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres, jeżeli wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca.
 3. Odpowiedzialność galerii za Przedmiot Aukcji ustaje w chwili odbioru obiektu w siedzibie galerii lub z chwilą nadania Przedmiotu Aukcji w urzędzie pocztowym lub firmie przewozowej. INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.
  2.  Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
  2.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest zobowiązane do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:
  3. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
  4. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.
關於拍賣

Filutek i inne sprawy Zbigniewa Lengrena to wyjątkowa aukcja. Dla naszej galerii istniejącej na rynku antykwarycznym od ponad 20 lat to debiut aukcyjny, ale także pierwsza obecność w internecie.


W obliczu ostatniego roku w tym izolacji i niepewności zdecydowaliśmy się na aukcję kolekcji prac satyryka, karykaturzysty, a prywatnie człowieka podchodzącego z wielkim dystansem i humorem to spraw życia codziennego. Mowa oczywiście o Zbigniewie Lengrenie - artyście współpracującym przede wszystkim z czasopismem „Przekrój” 


Zbigniew Lengren znany jest naszym klientom przede wszystkim z cyklu „Przygody Profesora Filutka”. Starszy Pan z charakterystycznym melonikiem i parasolką z nieodłącznym towarzyszem kundelkiem Filusiem ukazywał się w Przekroju przez niemal przez 50 lat. Filutki czytało się w drodze z kiosku do domu, uczyły niekonwencjonalnego podejścia do problemów i spraw codziennych. 


Zbigniew Lengren rysował także ilustracje satyryczne obśmiewające relacje międzyludzkie, karykatury znanych postaci, ale był także autorem rubasznych żartów rysunkowych. 


Nasza aukcja to prace pochodzące z kolekcji rodziny artysty. To oferta niemal „z szuflady” Zbigniewa Lengrena. Dzięki ustalonej i pewnej proweniencji mają Państwo gwarancję oryginalności prac. 


Przygody Profesora Filutka będą stanowić doskonały upominek dla osób pamiętających cykl z „Przekroju”, dzieci oraz wszystkich miłośników psów nierasowych :)


Podczas prac nad aukcją nauczyliśmy się od Zbigniewa Lengrena dystansu do świata, czego i Państwu w tych trudnych czasach życzymy. 


MDM Dzieła Sztuki i Antyki

FAQ
關於賣家
MDM Antyki
聯繫方式
MDM Antyki
room
ul. Marszałkowska 43
00-648 Warszawa
phone
+48226292480
+48605502949

購買了該藝術家作品的客戶還購買了

keyboard_arrow_up
+