309

Grosz, 1761; Aw: Popiersie Kajetana Sołtyka w lewo i na...

現場競價期間的通知
notifications_off 提醒:
textsms SMS:
add 您的筆記 
拍品說明
等級狀況: VF
估計: 2 198 EUR | 10 000 PLN
Kajetan Sołtyk (1715–1788), książę siewierski, biskup kijowski i krakowski, Grosz, 1761; Aw: Popiersie Kajetana Sołtyka w lewo i napis wokoło CAI SOŁTYK EPI CRAC DUX SEVERIÆ; Rw: Napis w wieńcu GROSSUS ARGENTEUS DUCATUS SEVERIÆ A 1761; Bandkie 615/581, H-Cz. 3009 (R8), Karolkiewicz 2432, Kopicki 6505 (R8), Tyszkiewicz 250 mk?, srebro, 3.21 g; delikatna patyna, moneta ogromnej rzadkości.
Księstwo Siewierskie (nazwa funkcjonowała od 1341 roku) było swojego rodzaju ewenementem na terenach polskich. W XII wieku, będąc jeszcze czeskim lennem, otrzymało prawo do bicia monety. Pomimo otrzymania przywileju menniczego, nigdy z niego nie skorzystaóo.
Na początku XIV wieku, pierwszy księciem sprawującym władzę był Mieszko Bytomski. W roku 1337, Kazimierz I Cieszyński wykupił dystrykt siewierski od książąt bytomskich, by w 1341 roku oficjalnie utworzyć księstwo siewierskie. Od 1443 roku, rządy sprawowali biskupi krakowscy. Jak notował Jan Długosz, pierwszym z nich był Zbigniew Oleśnicki herbu Dębno, który wykupił księstwo 30 grudnia tegoż roku. Obszar księstwa pozostał niezależny od królów polskich.
W roku 1655 miasto Siewierz zostało zajęte przez króla Karola X Gustawa, w czasie „potopu szwedzkiego”. Była to kara za udzielenie schronienia wojskom hetmana Stefana Czarnieckiego podczas konfliktu polsko-szwedzkiego. Naprawianie szkód po najeździe nieprzyjaciela potrwało wiele lat. Na przełomie 1790 i 1791 roku księstwo siewierskie zostało inkorporowane do Rzeczypospolitej. Restytuowane przez Napoleona Bonaparte, utrzymało niezależność do roku 1815, by następnie zostać włączonym do Królestwa Kongresowego.
Jednym z ostatnich władców księstwa był Kajetan Ignacy Sołtyk.
Podczas Sejmu Repninowskiego, w 1767 roku, nie uznał dyktatu posła rosyjskiego Nikołaja Repnina, a rosyjscy żołdacy pojmali i wywieźli do więzienia w Kałudze przywódców tzw. konfederacji radomskiej, w skład której wchodzili – oprócz wymienionego wcześniej Sołtyka – Józef Andrzej Załuski oraz Wacław i Seweryn Rzewuscy.
Do księstwa biskup powrócił w 1773 roku. Głośno sprzeciwiał się uznaniu I rozbioru Polski. Uznawany był przez ludność jako postać kontrowersyjna, jedni uważali go za obrońcę dobra narodowego, inni za zwykłego zdrajcę.
Z biegiem czasu Sołtyk zaczął zdradzać wyraźne oznaki choroby psychicznej. Opozycjonista, który twierdził, że walczył o wolność Rzeczypospolitej i Kościoła, stał się personą niebezpieczną, wręcz obłąkaną. Kapituła, w porozumieniu z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, odsunęła go od władzy, mianując ordynariuszem brata króla, Michała Poniatowskiego. Biskup został umieszczony w seminarium zamkowym w Krakowie, a niezależna komisja lekarska zdecydowała wkrótce o przewiezieniu Sołtyka do Kielc, gdzie zmarł 30 lipca 1788 roku.
Powyższy grosz nie został jednak wybity w czasach panowania biskupa. Dwanaście lat po jego śmierci, ksiądz – oraz numizmatyk z zamiłowania – Michał Sołtyk, zaangażował grawera krakowskiego Szpachnę Wappensteina, w celu wykonania stempli do wybijania dukatów i groszy nieistniejącego już Księstwa Siewierskiego, na których umieścił wizerunek swojego stryja. Wyprodukowano niewielką liczbę groszy srebrnych z datą wsteczną 1761, oraz dukatów z datą 1762. Te fantazyjne monety nigdy nie zostały wprowadzone do obiegu.
拍賣
77 aukcja WCN
gavel
日期
13 十一月, 09:30
date_range
起始價
1 758 EUR
估計
2 198 EUR
10 000 PLN
等級狀況
VF
現場拍賣開始

現在開始競價

登錄開始競價

您想參與競價嗎?登錄並參與拍賣。

登入
PLN
.00

接受報價: 13/11 09:30
現場拍賣開始: 13/11 09:30

立即提供拍品的價格。如果您想對拍賣前的拍品競價,則請提交報價。注意:不可取消報價!

添加限額

登錄開始競價

您想參與競價嗎?登錄並參與拍賣。

登入
PLN
.00

設置限額後,在競價時,將自動以您的名義競價拍品,直至達到您所設置的限額。該限額為隱藏的報價,其他用戶不知道此價格,並且僅在競價期間被激活,這類似於Allegro或eBay拍賣的狙擊手。設置的限額可以被修改,直到拍品開始競價拍賣。

給拍賣組織者發送訊息

您對此拍品或參與競價有疑問?

查看次數: 17 | 收藏: 1
拍賣

WCN

77 aukcja WCN
日期
星期六, 13 十一月, 09:30
競價過程

所有物品將被競價拍賣

交付成本

拍賣費
15.00%
競價幅度
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
規章

 1. The auction is conducted to order and for the account of the owners of items, and on the behalf of the bidders.

 2. The auction lots are described in good faith and the authenticity of items is guaranteed, if not otherwise stated in the description.

 3. The prices indicated in the catalogue are estimates and bidding will start at 20% lower prices.

 4. The condition of participating in auction is fulfilling the registration process. The registration process is unequivocal to the acceptance of this terms.

 5. During the auction to buyer is given a credit to spend, and after spending it the bidding will be blocked.

 6. Customers not known earlier to Warszawskie Centrum Numizmatyczne, who wish to participate in auction, are obliged to pay a deposit on WCN's bank account in amount of 25% of requested credit. WCN may retract from request of paying deposit.

 7. The successful bidders are obliged to redeem the auction lots immediately after the auction in cash or money transfer to WCN's bank account within 7 days from the end of the auction. The breach of this condition will cause charging interest for every day of delay. There is a possibility of changing the term of payment by agreement concluded by WCN and purchaser.

 8. All additional costs joined with shipping auction items and transferring payment (especially bank transfers provisions and charges of internet payment methods) are on buyer’s side.

 9. Bidders will be considered to have seen and studied the items. Any complaints concerning the items will be accepted by WCN only in writing.

 10. The purchaser has the right to retract from purchase agreement only in case of important discrepancy the item with its description in catalogue.

 11. The items are knocked down after the highest bid has been called for third time. To the knocked down price 15% buyer's fee will be added. Difference-VAT is included in buyer's fee. In case of any doubts the item will be called down once more.

 12. Items inscribed to National Monuments Register or of amount greater than 16000 zlotys (about 4000 EURO) can be taken outside Poland only after receiving the permition for exportation. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of lat from 23rd July 2003 entitled "On the protection and tutelage of National Monuments" with amendment from 18th March 2010.

 13. The bidding procedure is executed with rates of increase:

  up to 200 zł10 zł
  200 zł - 500 zł20 zł
  500 zł - 1 000 zł50 zł
  1 000 zł - 2 000 zł100 zł
  2 000 zł - 5 000 zł200 zł
  5 000 zł - 10 000 zł500 zł
  10 000 zł - 20 000 zł1 000 zł
  20 000 zł - 50 000 zł2 000 zł
  above 50 000 zł5 000 zł
 14. Only the Polish text of the terms of auction has a legal force. This is a free translation included only for guidance.

 15. The District Court in Warsaw has jurisdiction in case of any litigations.

 16. All money transfers in Polish Zlotys should be made to our bank accounts:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Chałubińskiego 8, Warszawa, 
  SWIFT: CITIPLPX, IBAN: PL 82 1030 0019 0109 8530 0006 1018
  Multibank, BRE Bank S.A., 
  IBAN: PL 08 1140 2017 0000 4302 0767 0344

 17. Payments in other currencies should be payed after consultation with WCN about the exchange rate for payment currency to following account:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  SWIFT: CITIPLPX
  IBAN: PL 91 1030 0019 0109 8503 0015 6357 (for payments in PLN)
  IBAN: PL 54 1030 0019 0108 4006 0113 2818 (for payments in USD)
  IBAN: PL 35 1030 0019 0109 7806 0106 9847 (for payments in EUR)

 1. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących.

 2. Opisy w katalogu są podane w dobrej wierze, a autentyczność przedmiotów jest zagwarantowana chyba, że stwierdzono w opisie iż jest inaczej.

 3. Ceny w katalogu są cenami szacunkowymi a licytacja będzie się zaczynać o 20% niżej.

 4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Klientowi przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.

 6. Klienci nie znani wcześniej firmie WCN, chcący wziąć udział w aukcji, zobowiązani są do wpłaty na konto bankowe WCN wadium w wysokości 25% żądanego kredytu wydatków. WCN może odstąpić od żądania wpłacenia wadium.

 7. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu przetargu opłacić wylicytowany przedmiot gotówką lub przelewem na konto bankowe WCN w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że WCN będzie pobierać odsetki za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy WCN a klientem.

 8. Wszelkie koszty związane z wysyłką wylicytowanych przedmiotów oraz koszty płatności (w tym prowizje za przelewy bankowe oraz systemy płatności internetowych) ponosi kupujący.

 9. Uczestniczący w aukcji będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu będą przyjmowane przez WCN wyłącznie na piśmie.

 10. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu jedynie w przypadku znaczącej niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem.

 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Do wylicytowanej ceny WCN dolicza 15% opłaty aukcyjnej. Opłata zawiera podatek VAT. W kwestiach spornych licytator ma prawo powtórzyć licytację.

 12. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16000 zł mogą być wywiezione poza granice Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. Tryb wywozu i zezwoleń na wywóz zabytków reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" wraz z nowelizacją z dnia 18.03.2010.

 13. Aukcję prowadzi licytator według następujących stopni przebicia:

  do 200 zł10 zł
  200 zł - 500 zł20 zł
  500 zł - 1 000 zł50 zł
  1 000 zł - 2 000 zł100 zł
  2 000 zł - 5 000 zł200 zł
  5 000 zł - 10 000 zł500 zł
  10 000 zł - 20 000 zł1 000 zł
  20 000 zł - 50 000 zł2 000 zł
  od 50 000 zł5 000 zł
 14. Moc prawną ma polski tekst regulaminu.

 15. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.

 16. Należności w złotych polskich prosimy wpłacać na nasze rachunki bankowe:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., nr konta:
  82 1030 0019 0109 8530 0006 1018
  MultiBank, BRE Bank S.A., nr konta:
  08 1140 2017 0000 4302 0767 0344

 17. Należności w innych walutach niż złote polskie prosimy wpłacać po uprzednim ustaleniu z WCN aktualnego kursu danej waluty, na rachunek bankowy:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  SWIFT / BIC: CITIPLPX
  IBAN: PL 91 1030 0019 0109 8503 0015 6357 (konto PLN)
  IBAN: PL 54 1030 0019 0108 4006 0113 2818 (konto USD)
  IBAN: PL 35 1030 0019 0109 7806 0106 9847 (konto EUR)

關於拍賣


FAQ
關於賣家
WCN
聯繫方式
Warszawskie Centrum Numizmatyczne Marek Kondrat
room
ul. Hoża 43/49 lok. 6
00-681 Warszawa
public
phone
+48 22 625 67 97
keyboard_arrow_up
+