Patent Orderu Orła Białego 1794 r - dla gen. Ignacego Wodzińskiego, adiutanta króla Stanislawa Augusta Poniatowskiego

現場競價期間的通知
notifications_off 提醒:
textsms SMS:
add 您的筆記 

拍品說明

Patent nadania Orderu Orła Białego dla Ignacego Wodzińskiego, generał majora i adiutanta króla Stanisława Poniatowskiego, kawalera Orderu Św. Stanisława z 1790 roku, datowany Warszawa 23 grudnia 1791. Autograf „Stanislaus Augustus Rex”, pieczęć wielka koronna. Bifolium, 23,5 x 39 cm.


Generał Ignacy Wodziński

Ignacy z Wodzina Wodziński herbu Jastrzębiec urodził się w 1745 roku, jako dziedzic wsi Kunki koło Tomaszowa Lubelskiego. W dniu 20 listopada 1765 roku wstąpił do Regimentu Gwardii Konnej Koronnej z rangą chorążego. Dwa lata później uzyskał awans na brygadiera z rangą kapitana, a 31 października 1774 roku na stopień majora. W dniu 30 sierpnia 1775 roku został adiutantem szefa Korpusu Kadetów z rangą podpułkownika i od 8 września 1783 roku z rangą pułkownika. W dniu 18 września 1793 roku otrzymał rangę generał majora.

Uczestniczył w powstaniu kościuszkowskim. Musiał wyróżniać się uczciwością i zaufaniem, ponieważ od 9 lipca 1794 roku przewodniczył sądowi dla oficerów gwardii pieszej. W trakcie oblężenia Warszawy przez wojska rosyjskie i pruskie przebywał w mieście i brał aktywny udział w walkach, dowodząc między innymi w dniu 18 lipca 1794 roku „z nad Wisły do powąskowskich rogatek”.

Dotychczasowe źródła podawały, że Wodziński od czasu powstania kościuszkowskiego pełnił de facto funkcję komendanta Korpusu Kadetów, zwanego popularnie Szkołą Rycerską. Jednak według najnowszych ustaleń (J. Piłatowicz, Szkolnictwo wojskowe na ziemiach polskich do 1795 roku, Siedlce 2018, s. 253) został nim mianowany także formalnie w dniu 30 listopada 1794 roku.

Król pisał w rozkazie opublikowanym w Gazecie Warszawskiej nr 62 z 1794 roku: „Gdy fatalny los zniszczył wszelkie sposoby utrzymywania dalszego Korpusu Kadetów, ponieważ i skarb publiczny i mój ze wszelkich są ogołocone dochodów, gdy wszystkie krajowe władze rządowe, do których Korpus Kadetów był w stosowności zniknęły, przymuszonym się widzę, acz najtkliwszym żalem moim, dać niniejszy ordonans urodzonemu Ignacemu Wodzińskiemu generałowi majorowi wojsk koronnych, komendę w tymże Korpusie”.

Po likwidacji Korpusu Kadetów, w styczniu 1795 roku Wodziński jako fliegeladiutant (osobisty adiutant) króla Stanisława Augusta udał się wraz z nim na wygnanie do Grodna. Zmarł w 1815 roku.


Patent Orderu Orła Białego

Patent z nominacją nosi datę 23 grudnia 1791 roku*, a więc pochodzi z roku uchwalenia konstytucji 3 maja. Tego samego dnia król nadał najwyższy polski order także Tadeuszowi Rostockiemu, zwolennikowi jej wprowadzenia oraz Kajetanowi Wyleżyńskiemu, regentowi kancelarii większej koronnej. Choć Stanisław Łoza wskazuje, że o wyróżnienie dla zaufanego generała zabiegał szambelan Onufry Kicki, to można je wiązać także z osobistą sympatią króla. Order Orła Białego dla Wodzińskiego przybył w rok po wyróżnieniu Orderem Świętego Stanisława, co było typowe dla czasów Stanisława Poniatowskiego.

W okresie polski królewskiej miało miejsce około tysiąca stu nadań Orderu Orła Białego, jednak do dzisiejszych czasów zachowała się jedynie znikoma ilość patentów poświadczających takie nadanie. Autorzy fundamentalnej pracy Za ojczyznę i naród. 300 lat Orderu Orła Białego, Warszawa 2005 dotarli do zaledwie pięciu takich patentów w zbiorach publicznych (poz. 182, 237-240), podczas kiedy równolegle dotarli do czterdziestu pięciu gwiazd orderowych. Według moich ustaleń w zbiorach publicznych znajdują się jeszcze co najmniej dwa inne patenty dla marszałka Wacława Zakrzewskiego i marszałka Michała Giełguda.

Podobnie kształtuje się rzadkość tego typu patentów na rynku kolekcjonerskim. Patent Orderu Orła Białego znany jest mi wyłącznie z dawnej kolekcji Heleny i Tadeusza Kwiatkowskich, obecnie w kolekcji prywatnej w Polsce (R. Wielińska, Kolekcja Heleny i Tadeusza Kwiatkowskich w Stanach Zjednoczonych, Łódź 2006). Patent orderu orła białego nie był notowany nawet w słynnej kolekcji rękopisów prof. Tomasza Niewodniczańskiego!

Jednocześnie według moich ustaleń patent Orderu Orła Białego oferowany był na rynku aukcyjnym tylko raz, na jubileuszowej 50 aukcji Lamus. Dokument wystawiony był dla Antoniego hr. Krasickiego (1736-1800). Posiadał podpis króla Stanisława Poniatowskiego, lecz nie był opatrzony pieczęcią koronną. W konsekwencji dokument nie trafił do Metryki Koronnej, a nadanie nie zostało uznane i ujęte w późniejszych spisach. Pomimo to dokument oferowany był na aukcji jako unikat.

W przeciwieństwie do orderów, dokumenty cechują się znacznie mniejszą trwałością. Pomimo dużej liczby nadań Orderu Orła Białego w okresie królewskim, ilość zachowanych patentów jest niewielka. Papier czerpany na którym sporządzane były patenty ulegał łatwej degradacji, zawilgoceniom i zniszczeniu. Nie bez znaczenia były także liczne wojny jakie przechodziły przez ziemie polskie. Wobec powyższego dokumenty przechowywane poza zbiorami archiwalnymi najczęściej nie przetrwały przeszło dwustu lat, jakie dzielą nas od czasów polski królewskiej. Patent oferowany na obecnej aukcji dotyczy prawidłowego i niewątpliwego nadania. Stanowi wyjątkową rzadkość i nie jest wykluczone, że niniejsza oferta stanowić będzie jedyną w życiu możliwość zakupu tego typu pamiątki do kolekcji.


*M. Męclewska, Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705-2008, Warszawa 2008, poz. 1066 podaje datę nadania orderu na 23 grudnia 1794 roku. Powołuje się przy tym na S. Łoza, Historia Orderu Orła Białego, Warszawa 1922. Ten jednak pod rokiem 1794 (s. 54) wymienia cztery nadania, wśród których nie figuruje nazwisko Wodzińskiego. Podobna rozbieżność w dacie patentu i dacie podanej przez S. Łozę dotyczy dokumentu dla Teodora Szydłowskiego. Nosi on datę 18 listopada 1780 roku, podczas kiedy Łoza podaje rok 1778 (por. Za ojczyznę i naród. 300 lat Orderu Orła Białego, Warszawa 2005, s. 330, poz. 182). Wobec powyższego informację o nadaniu orderu w 1794 roku należy uznać za zwykłą omyłkę w dacie.


Opis opracował Julian Skelnik

拍賣
Aukcja 16 - zimowa '22
gavel
日期
04 二月, 18:00
date_range
時域 5
08 二月, 17:30
event
起始價
4 914 EUR
現場拍賣開始 (時域 5)
lock 拍賣正在籌備中 - 尚未開始註冊

給拍賣組織者發送訊息

您對此拍品或參與競價有疑問?

查看次數: 492 | 收藏: 0
拍賣

Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Aukcja 16 - zimowa '22
日期
星期五, 04 二月, 18:00
競價過程

所有物品將被競價拍賣

交付成本

拍賣費
18.00%
競價幅度
  1
  > 10
  100
  > 20
  400
  > 50
  1 000
  > 100
  3 000
  > 200
  6 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
 
規章
§ 1
Organizacja aukcji

 1. Organizatorem aukcji jest Damian Marciniak (zwany dalej także Organizatorem) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GN Damian Marciniak (Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak) z siedzibą przy al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, posiadający NIP 8311479658 oraz REGON 731592049.
 2. W sprawie aukcji z Organizatorem można się kontaktować w jego siedzibie, pod numerem telefonu (+48) 22 407 02 20 lub adresem e-mail [email protected]
 3. Aukcja odbywa się w budynku hotelu Marriott, 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79, według harmonogramu zamieszczonego na stronie  aukcje.gndm.pl/pl
 4. Warunki aukcji dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej aukcje.gndm.pl/pl 
 5. Organizator działa w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta lub wyłącznie w imieniu własnym i na własny rachunek.
 6. Aukcja jest aukcją publiczną w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta co oznacza, że licytantowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 7. Warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane.
 8. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest akceptacja niniejszych warunków i rejestracja.
 9. W związku z rejestracją, uczestnictwem, wysyłką lub wydaniem obiektów Organizator może wymagać od licytantów danych osobowych, które wykorzystane będą wyłącznie w celu umożliwienia uczestnictwa w aukcji oraz realizacji zawartej umowy.
 10. Przystępujący do aukcji otrzymuje limit wydatków. Dotyczy on wszystkich wydatków w trakcie aukcji, a nie poszczególnych przedmiotów lub dni aukcji.
 11. Przystępujący do aukcji, pod rygorem niedopuszczenia do niej, powinien wpłacić Organizatorowi wadium w wysokości 2.000 zł. dla przystępujących oczekujących limitu zakupów do 20.000 zł. lub w wysokości 10% limitu zakupów dla przystępujących oczekujących limitu zakupów powyżej 20.000 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Organizatora w terminie do 3 dni przed pierwszym dniem aukcji. Organizator może odstąpić od przyjęcia wadium.
 12. Niezależnie od powyższego Organizator może odmówić udziału w licytacji licytantowi, który nie opłacił w całości zobowiązań wobec Organizatora wynikających z poprzedniej aukcji lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego wypłacalności.
 13. Przystępujący do aukcji otrzymuje indywidualny numer licytanta oraz kartę do głosowania, na której ten numer jest uwidoczniony. Licytant zobowiązany jest nie udostępniać kartę do głosowania osobom trzecim, ani nie tracić nad nią pieczy; bowiem wszelkie oferty złożone przy jej użyciu przypisane będą licytantowi.

§ 2. 
Składanie ofert

 1. Składanie ofert odbywa się w siedzibie Organizatora, w trakcie aukcji.
 2. Aukcja rozpoczyna się od ceny wywoławczej przedstawionej w katalogu aukcyjnym. W szczególnych wypadkach Organizator może rozpocząć od innej kwoty. Estymacje organizator podaje dla części wybranych pozycji. 
 3. Składanie ofert odbywa się przez podniesienie w trakcie licytacji karty do głosowania z indywidualnym numerem licytanta.
 4. Podniesienie kary do głosowania oznacza złożenie oferty wyżej o jedno podbicie w stosunku do oferty poprzedniej.
 5. Wedle własnego uznania Organizator może przyjąć ofertę wyższą od poprzedniej oferty o część lub wielokrotność podbicia. Ofertę taką należy zgłosić przez podniesienie karty do głosowania i wypowiedzenie kwoty oferty. Przyjęcie oferty przez Organizatora następuje przez ustne potwierdzenie przyjęcia takiej oferty.
 6. Organizator może nie przyjąć oferty, która łącznie z wcześniejszymi zwycięskimi ofertami na tej aukcji, przekroczy limit wydatków danego licytanta.
 7. W każdym wypadku licytant powinien się upewnić, że jego oferta została dostrzeżona i przyjęta przez Organizatora.
 8. Kwoty podbicia wynosi:
  1. 10 zł dla kwot do 100 zł 
  2. 20 zł dla kwot z przedziału 100 - 300 zł 
  3. 50 zł dla kwot z przedziału 300 - 1.100 zł 
  4. 100 zł dla kwot z przedziału 1.100 - 3.200 zł 
  5. 200 zł dla kwot z przedziału 3.200 - 8.000 zł 
  6. 500 zł dla kwot z przedziału 8.000 - 21.000 zł 
  7. 1.000 zł dla kwot z przedziału 21.000 - 52.000 zł 
  8. 2.000 zł dla kwot z przedziału 52.000 - 100.000 zł 
  9. 5.000 zł dla kwot z przedziału 100.000 - 210.000 zł 
  10. 10.000 zł dla kwot z przedziału 210.000 - 420.000 zł 
  11. 20.000 zł dla kwot z przedziału 420.000 - 1.000.000 zł 
  12. 50.000 zł dla kwot powyżej 1.000.000 zł
 9. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, a Organizator choćby w sposób dorozumiany potwierdzi jej przyjęcie.
 10. Organizator przyjmuje także oferty składane za pośrednictwem portalu Onebid (dostępnego w domenie www.onebid.pl oraz https://aukcje.gndm.pl). Składanie oferty za pośrednictwem portalu Onebid odbywają się na warunkach określonych przez ten portal i na ryzyko uczestnika aukcji. Portal Onebid nie należy do Organizatora i prowadzony jest przez osobę trzecią. Organizator aukcji nie odpowiada za sposób świadczenia usług, w tym w szczególności za brak możliwości skutecznego złożenia oferty za pośrednictwem portalu Onebid.
 11. Organizator zaleca aby osoby biorące udział w aukcji w siedzibie Organizatora zapoznały się regulaminem portalu Onebid, ponieważ oferty składane za jego pośrednictwem mogą mieć wpływ na przebieg aukcji. Regulamin portalu Onebid dostępny jest na stronie internetowej https://onebid.pl/pl/terms/

§ 3
Zawarcie umowy

 1. Zakończenie licytacji danego przedmiotu następuje po trzykrotnym wywołania najwyższej oferty i jej zatwierdzeniu (przybiciu). Jest to moment zawarcia umowy, z zastrzeżeniem par. 5 ust. 6 niniejszych warunków, to jest uprawnień muzeów rejestrowanych dotyczących prawa pierwokupu.
 2. Do wartości przybicia uzyskanej w licytacji doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18% wartości przybicia.
 3. Opłata aukcyjna zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator może wedle własnego wyboru odstąpić od umowy lub naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych, o których mowa w art. 481 par. 2 Kodeksu cywilnego.
 5. Niezależnie od powyższego Organizator może naliczyć opłatę za przechowanie w wysokości 5 zł. (słownie: pięć złotych) za każdy dzień przechowywania poszczególnego obiektu, jeśli obiekt nie zostanie odebrany w terminie 14 dni od zakończenia aukcji lub zwycięzca aukcji nie opłaci należnego kosztu przesyłki w pełnej wysokości.
 6. Przechowywanie przedmiotów u Organizatora po 14 dniach od zakończenia licytacji odbywa się na ryzyko klienta.
 7. Organizator jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 8. W przypadku odstąpienia przez Organizatora od umowy, z przyczyn leżących po stronie licytanta, Organizator uprawniony jest dochodzić od licytanta odszkodowania obejmującego co najmniej nie uzyskaną opłatę aukcyjną.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oferowanych obiektów, jak również za ich wady prawne. 

§ 4
Postanowienia dodatkowe

 1. Organizator bezterminowo gwarantuje, że obiekty oferowane na aukcji są autentyczne, a ich cechy fizyczne zgodne są z tymi jakie zostały podane w opisie umieszczonym w katalogu aukcyjnym; chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 2. Organizator zachęca aby licytant przed przystąpieniem do aukcji osobiście obejrzał oferowane przedmioty, bowiem oddanie wszystkich cech i właściwości oferowanych przedmiotów w katalogu aukcyjnym jest niemożliwe. Dlatego licytant nie może się powoływać na wady przedmiotu tylko dlatego, że nie były ujawnione w katalogu aukcyjnym.
 3. Oglądanie przedmiotów oferowanych na aukcji możliwe jest w siedzibie Organizatora w dniach pracy od godziny 10:30 do godziny 16:00, najpóźniej do dnia poprzedzającego aukcję. Oglądanie przedmiotów możliwe jest najpóźniej do momentu rozpoczęcia aukcji.
 4. Walutą aukcji jest złoty polski (PLN) i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w euro (EUR) i dolarach amerykańskich (USD) według kursu kupna tych walut w mBank S.A. w dniu uznania rachunku Organizatora.
 5. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na jeden z wskazanych poniżej numerów rachunku bankowego, prowadzonych przez mBank S.A.
 na rzecz 
GN Damian Marciniak, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa.
  1. 43 1140 2017 0000 4102 0878 0753 [PLN]
  2. PL50 1140 2017 0000 4412 0068 3953 [EURO], SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
  3. 
PL24 1140 2017 0000 4712 0131 7684 [USD], SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
 6. Dla zamówień o łącznej wartości poniżej równowartości 10.000 euro (łączna cena wszystkich wylicytowanych na aukcji obiektów wraz z opłatą aukcyjną i kosztami przesyłki) możliwa jest także płatność gotówką w siedzibie Organizatora.

§ 5
Postanowienia szczególne

 1. Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pozwolenia na wywóz zabytku za granicę wymaga szereg zabytków, w tym w szczególności zabytki mające więcej niż 50 lat, których wartość jest wyższa niż 16.000 zł.
 2. W każdym wypadku Organizator odmówi wysłania za granicę przedmiotów, które w jego ocenie będą wymagały, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uzyskania stosownego pozwolenia na wywóz. W takim wypadku licytant zobowiązany jest odebrać wylicytowany obiekt osobiście lub wskazać adres do wysyłki na terenie Polski.
 3. Licytant przystępując do aukcji powinien samodzielnie zbadać możliwość wywozu licytowanego przedmiotu za granicę, jeśli ma taki zamiar.
 4. Organizator nie przyjmuje zleceń polegających na reprezentowaniu osób trzecich w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na wywóz zabytku za granicę, ani w innych postępowaniach administracyjnych.
 5. Brak uzyskania zezwolenia na wywóz obiektu za granicę nie zwalnia z obowiązku zapłaty za zakupione obiekty.
 6. Organizator jest podmiotem prowadzącym działalność polegającą na oferowaniu do sprzedaży zabytków, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku co oznacza, że może dojść do skorzystania przez muzeum rejestrowane z prawa pierwszeństwa zakupu, o którym mowa w tej ustawie, ze wszystkimi skutkami prawnymi jakie z tego wynikają dla innych uczestników aukcji. W szczególności skutkiem skorzystania z takiego prawa przez muzeum rejestrowane będzie brak zawarcia umowy między licytantem, a Organizatorem co do przedmiotu objętego oświadczeniem o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa zakupu.
 7. W szczególnych wypadkach oferowany obiekt może być obciążony opłatą droite de suite, o które mowa w art. 19 i następnych ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Będzie ona obliczana od kwoty przybicia (bez opłaty aukcyjnej).

§ 6
Odbiór lub wysyłka przedmiotów

 1. Zakupione przedmioty zostaną przekazane wyłącznie zwycięzcy licytacji lub osobie przez nią upoważnionej. Organizator ma prawo zweryfikować tożsamość zwycięzcy na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem. Organizator ma prawo zweryfikować pełnomocnictwo na podstawie pisemnego oryginału, a tożsamość pełnomocnika na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem. W razie powzięcia wątpliwości co do tożsamości, autentyczności lub ważności pełnomocnictwa Organizator może podjąć dodatkowe kroki bezpieczeństwa, mające zapobiec wydaniu przedmiotu osobie nieuprawnionej.
 2. Zakupione przedmioty zostaną wydane wyłącznie po uiszczeniu w całości wylicytowanej ceny wraz z opłatą aukcyjną i kosztami przesyłki, jeśli są należne.
 3. Wpłaty od poszczególnych licytantów zaliczane będą proporcjonalnie na poczet wszystkich wylicytowanych przedmiotów, a w ramach tego wpierw proporcjonalnie na poczet kwoty przybicia i opłaty aukcyjnej, a dopiero następnie na poczet kosztów przesyłki.
 4. Wylicytowane przedmioty można odebrać w siedzibie Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
 5. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych, o łącznej wartości powyżej 3.000 zł pokrywa Organizator, o ile w opisie nie podano inaczej.
 6. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o łącznej wartości do 3.000 zł wynoszą 20 zł i pokrywa je nabywca, o ile w opisie nie podano inaczej. Wysyłka posiada zadeklarowaną wartość, jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską.
 7. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim. Tłumaczenia sporządzone w języku obcym mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są wiążące.
 2. Aukcja organizowana jest pod rządami prawa polskiego i na gruncie tego prawa sporządzone zostały warunki niniejszej aukcji.
 3. Miejscem zawarcia umowy jest miejsce w którym odbywa się aukcja, to jest siedziba Organizatora.
關於拍賣
Przyjęcia numizmatów na Aukcje zimową trwały do 3 grudnia, obecnie do 14 kwietnia przyjmujemy numizmaty na Aukcję wiosenną. 

Katalog Aukcji zimowej w trakcie budowy - planowane otwarcie licytacji około 25-go stycznia. 

Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa (budynek hotelu Marriott).

Znajdź nas na: YouTube // Facebook // Opinie Google // GNDM.pl

FAQ
關於賣家
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
聯繫方式
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
room
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
phone
+48 22 407 02 20
+48 782 280 880
營業時間
星期一
10:00 - 17:00
星期二
10:00 - 17:00
星期三
10:00 - 17:00
星期四
10:00 - 17:00
星期五
10:00 - 17:00
星期六
關閉
星期天
關閉
keyboard_arrow_up
+